PKK – Profil Kandydata na Kierowcę

pkk profil kandydata na kierowcę

Jednym z najważniejszych kroków, jakie powinna poczynić osoba starająca się o uzyskanie możliwości podjęcia nauki prowadzenia pojazdu, jest wyrobienie elektronicznego dokumentu, który będzie gromadził informacje dotyczące kursanta. Jest to tzw. Profil Kandydata na Kierowcę. Należy go wyrobić we właściwym wydziale komunikacji. Stanowi on swoistą przepustkę umożliwiającą podjęcie nauki. Bez potwierdzenia wyrobienia PKK kursant nie będzie mógł przystąpić do zajęć, nawet tych o charakterze teoretycznym. Żeby uzyskać dokument, w chwili składania wniosku należy dysponować orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do prowadzenia samochodu, dowodem osobistym oraz zdjęciem. W przypadku osób niepełnoletnich w urzędzie wymagana będzie wizyta z rodzicami. Profil Kandydata na Kierowcę nierzadko można uzyskać jeszcze tego samego dnia. W innych przypadkach trwa to maksymalnie do dwóch dni roboczych. Wyrobienie pożądanego dokumentu nie jest zatem czasochłonne. Zapraszamy do naszego biura, z którego skierujemy kursanta na badania lekarskie i podpowiemy, jak powinien dalej postępować.

Jak wyrobić PKK?

Przed przystąpieniem do szkolenia należy złożyć, we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania starostwie / prezydentowi miasta (wydziale komunikacji tego urzędu), następujące dokumenty:

  1. wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia;
  2. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
  3. wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
  4. zgodę rodziców- jeżeli osoba ubiegająca się o prawo jazdy nie ukończyła 18-ego roku życia (istnieje możliwość rozpoczęcia szkolenia na trzy miesiące przed 18-ką);
  5. kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiada.

Na podstawie ww. dokumentów właściwy organ wydający prawo jazdy, w terminie nieprzekraczającym dwóch dni roboczych, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę (PKK) oraz wydaje osobie jego numer identyfikujący PKK.